Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego MAFIA CATERING

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez KORNAH SP ZOO zarejestrowaną pod adresem 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 12, NIP 7312049586, zwaną dalej MAFIA CATERING lub wykonawcą.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje

 1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez MAFIA CATERING gotowych posiłków dietetycznym w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 2. Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 Przedmiot zamówieniae

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta Standard (1000 kcal, 1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal) – 5 daniowa
  2. Dieta MASA (3600 kcal) – 5 lub 6 daniowa w zależności od rodzaju produktów danego dnia
  3. Dieta OFFICE/DRIVE (1500 kcal) – 3 daniowa
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku zgrzanym folią przeznaczoną do używania w gastronomii, oznaczonym etykietą wskazującą na rodzaj posiłku. Pojemniki spakowane są do papierowej torby oznaczonej logo MAFIA CATERING na której znajda się informacje o kaloryczności danego zestawu oraz dane osobowe odbiorcy. Wewnątrz torby klient znajdzie etykietę z menu oraz składem poszczególnych posiłków.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku MAFIA CATERING („Cennik”), dostępnym pod adresem mafiacatering.pl (zakładka „cennik”)

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres zamówienia: catering mafia@gmail.com
  2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.mafiacatering.pl w zakładce „zamów”
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane klienta, numer zamówienia, wybrany wariant diety, adres dostawy, inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować MAFIA CATERING o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, chorobach, ewentualnych alergiach oraz innych tym podobnych. W takich przypadkach MAFIA CATERING odmówi wykonania usługi ze względu na to, że dieta nie jest przygotowywana indywidualnie pod kątem danego klienta i wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne komplikacje zdrowotne lub jakiekolwiek inne, powstałe w wyniku zatajenia wyżej opisanych informacji.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności MAFIA CATERING za ewentualne niekorzystne samopoczucie klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, nawet w sytuacji gdy zamawiający jest osobą w pełni zdrową.

§5 Płatność za zamówienie

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. Standardowym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy,
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez MAFIA CATERING na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez MAFIA CATERING potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli MAFIA CATERING otrzyma takie potwierdzenie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 3. MAFIA CATERING uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez MAFIA CATERING za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego MAFIA CATERING) kwotą należności.

§6 Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w godzinach 18-22 dnia poprzedzającego dzień zamówienia - dla klientów z Łodzi, oraz w godzinach 2-7 w dzień zamówienia - dla pozostałych miast. Zestawy dostarczane są codziennie poza niedzielą- jeżeli zamawiający zamówi zestaw na niedzielę wówczas otrzyma go w piątek wieczór (dla Łodzi) lub sobotę rano (dla pozostałych miast) wraz z zestawem sobotnim i będą to dwa jednakowe zestawy.
 2. Wykonawca w pierwszej kolejności stara się dostarczyć zestaw do rąk własnych zamawiającego, jeśli natomiast nie ma takiej możliwości zostawi on zestaw pod drzwiami zamawiającego po uprzednim otrzymaniu kodu do domofonu. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania dostaw za pomocą zdjęć i nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zaginięcie paczki powstałe od momentu dostarczenia paczki do momentu odbioru jej przez klienta. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.10:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

§7 Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw, kaloryczności lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez klienta do MAFIA CATERING maila na adres: cateringmafia@gmail.com lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę zamówienia.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

§8 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: catering mafia@gmail.com
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 10:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia reklamacji
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30dni od daty złożenia.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji MAFIA CATERING poinformuje klienta o możliwości wymiany przedmiotu zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez MAFIA CATERING iż reklamacja jest niezasadna wykonawca poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji.

§9 Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych KORNAH SP ZOO 7312049586, Konstantynowska 12, 95-200 Pabianice. Dostęp klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z MAFIA CATERING drogą telefoniczną lub mailową. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.